Home
Europa voor Christus
Groetwoorden
Ik doe mee!
Alle Europabrieven
Christian Action
Christianophobia
Links

Groetwoorden

…Van prominente christenen voor ‘Europa voor Christus!”:

- * -

Wladyslaw Bartoszewski: “Ik ben in 1922 geboren en heb in mijn lange leven veel gezien. Als jonge man was ik gevangene van de nationaal-socialisten in Auschwitz. Na mijn vrijlating studeerde ik aan de geheime ondergrondse universiteit van Warschau. Dan hebben ook de Poolse communisten mij vervolgd: in totaal bracht ik zeven jaar van mijn leven door in communistische gevangenissen! Door mijn engagement in de Solidarnosc beweging werd ik uiteindelijk politicus. Als ambassadeur van mijn land in Oostenrijk (1990-1995), later senator van de republiek en minister van buitenlandse zaken, heb ik mij voor verzoening ingezet: met Duitsland, met de joden, in Europa. Daarom heb ik mij ook ingezet voor de bijtreding van Polen bij de EU. De Europese Unie maakt voor ons de principieel wenselijke Europese samenwerking mogelijk. Met bezorgdheid zie ik echter hoe zich in Europa nieuwe ideologiën aftekenen: radicale laïcisten duwen het christendom aan de rand en uit de Europese geschiedenis. De gender-ideologie tast onze identiteit als man en vrouw aan in haar fundamenten. Een intolerante wetgeving rond de anti-discriminatiewetten verbiedt een kritische kijk op homoseksualiteit. Tegenspraak wordt niet geduld. Dit doet mij denken aan de mij al te goed bekende autoritaire en totalitaire regimes. Hier moeten wij uitkomst bieden en ons inzetten voor een open en tolerant Europa."

Prof. Wladyslaw Bartoszewski

voormalig Pools Minister van Buitenlandse Zaken"

Warschau, Polen, 11 december 2006

- * -

André Rouvoet: Als christenpoliticus ken ik de waarde van het gebed. Daarmee geven we expliciet aan dat het niet om ons gaat, maar dat we in dienst staan van onze Heer en Heiland. Het is goed dat mensen bidden voor de overheden. Christus zelf roept ons bij monde van een van zijn apostelen toe op te bidden voor de koningen en hooggeplaatsten (1 Tim. 2,2).

Daarom steun ik het initiatief van Europa voor Christus. Met hen ben ik van mening dat Europa Christus nodig heeft. Hem volgen doet de duisternis verdwijnen (Joh 8,12).

André Rouvoet

Fractievoorzitter Christen Unie,

Tweede Kamer, Nederland, November 2006

- * -

Peter Hahne: „Je kunt de geschiedenis over boord gooien, maar je kunt ze niet loochenen. Ja, Europa heeft van in het begin als verenigende band en als dragend waardenstelsel zijn christelijke stempel (…). Als Europa een toekomst wil hebben, moet het zich bewust zijn van zijn herkomst en vanuit deze wortels bewust leven.”

“Hier wordt (…) de vastberaden moed van overtuigde christenen gevraagd. Ze moeten de confrontatie met de tijdgeest en zijn cultuur aangaan en niet de leuzen van de “trendprofeten” napraten. Dat vereist een compromisloos-radicale, op de Bijbel georiënteerde levensstijl. Slechts zo kunnen christenen bijdragen aan de hernieuwing van onze samenleving.”

Peter Hahne, columnist bij Bild am Sonntag en Tv-presentator. De citaten werden met zijn uitdrukkelijke toestemming overgenomen uit zijn boek “Schluss mit lustig. Das Ende der Spaßgesellschaft” (p. 53, 57, 59). Oktober 2006

- * -

Generaal Philippe Morillon: Wetende dat het gebed het krachtigste middel is waarover we beschikken om dingen te veranderen, sluit ik mij zonder aarzelen aan bij het project. Ik hoop dat we met zoveel mogelijk zullen zijn om zo de schat van de gemeenschap van de heiligen te versterken, om zo ons continent, onze unie toe te laten dàt te zijn wat van ons door de hele wereld verwacht wordt. Opdat ze tekenen van hoop worden en oorden van naastenliefde in een versterkt geloof.

Philippe Morillon

Europees volksvertegenwoordiger

Brussel, april 2006

- * -

Adrianus Kardinaal Simonis: Er heerst heden ten dage een merkwaardige stilte omtrent Europa's christelijke identiteit. Er heerst ook een eigenaardig stilzwijgen over de christelijke waarden die in staat zijn om zoveel zin aan ons leven te geven. Hoe meer deze stilte uitdijt, hoe dieper deze ideeën begraven worden. Christenen hebben de grote verantwoordelijkheid deze stilte te doorbreken. Zelfs indien we geconfronteerd worden met een gebrek aan begrip of met onverdraagzaamheid. Christus heeft altijd duidelijk gesproken. In de loop van de geschiedenis hebben ook onze broeders en zusters gesproken als dit noodzakelijk was – vaak tegen de stroom ingaand. "Europa voor Christus!" reikt de instrumenten aan om op coherente wijze te handelen vanuit ons geloof: gebed in gemeenschap, de noodzakelijke kennis en met hoop door het bewustzijn dat we niet alleen strijden.

+ Adrianus Kardinaal Simonis

Aartsbisschop van Utrecht

Utrecht, maart 06

- * -

Ari Vatanen: Hebben wij onze nederigheid verloren zodat voor ons niets meer heilig is ? Het bestaan zelf heeft een absolute waarde en de duizelingwekkende schoonheid van het leven komt ook voort uit zijn broosheid. De mensheid heeft er behoefte  aan zich te herkennen in onwrikbare waarden. Vandaag zijn ze echter het voorwerp van een politieke koehandel! Het project “Europa voor Christus!” stelt voor de harten van de mensen te veranderen opdat Europa zich zou openstellen voor deze boodschap: Het leven is broos, handel met gebed!

Ari Vatanen

Lid van het Europees Parlement en ex rally wereldkampioen

Brussel, 3 Maart, 06

- * -

Godfried Kardinaal Danneels: Zich afvragen wat Europa zou zijn zonder het christendom, is zich afvragen wat het zeewater zou zijn zonder zout. Het is een feit dat de Europese beschaving zonder christenen en zonder christendom niet zou zijn wat ze is. Het christendom is als wortel van Europa niet enkel een spirituele erfenis voor haar. De christenen in Europa hebben ook een verantwoordelijkheid. De Europese waarden zijn voor een groot deel judeo-christelijke waarden. Voor een deel zijn ze geseculariseerd. Afgesneden van hun transcendente bron die God en Christus is, verliezen ze hun bron en hun steun. Ze riskeren dode planeten te worden, gescheiden van hun moederplaneet. Weliswaar bewonderenswaardig om te bekijken, maar zonder vuur dreigen onze waarden waanzinnig te worden. Op deze wijze kan het christendom degenereren tot individualisme, de liefde en de vrede puur pacifisme worden. Hoelang kunnen de geseculariseerde joods-christelijke waarden overleven zonder aangetast te worden? Dat het project “Europa voor Christus” moge bijdragen tot het terugvinden van de bron, die Christus is.

+ Godfried Kardinaal Danneels

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Brussel, februar 2006

- * -

Otto von Habsburg: "Europa kan zonder haar christelijke wortels niet begrepen worden. Meer nog: het christelijke mensbeeld en de door het christendom gevormde waarden zijn voor het politieke Europa onontbeerlijk. Ze moeten dan ook voor de Europese Unie een identiteitsvormende maat worden. Dit kan slechts slagen wanneer de gelovige en praktiserende christenen zich er zelf offensief mee inlaten.

Wie erin berust, kan niet winnen. En wie de politieke strijd uit de weg gaat, mag er zich niet over verwonderen dat andere krachten hun wil doorzetten. Wanneer de christenen, gesterkt door het gebed en goede vorming, zich offensief inzetten voor de vorming van Europa, dan heeft Europa alle kansen op een goede toekomst.

Het initiatief ‘Europa voor Christus!’ is hiertoe een zinvolle bijdrage. Het werkt helemaal in de geest van Paus Johannes Paulus II, die in de nieuwe evangelisatie van Europa de basis voor de toekomstige eenheid van het hele continent gezien heeft."

Otto von Habsburg

Erevoorzitter van de internationale Paneuropa-Unie

München, 12 oktober 2005

- * -

Christoph Kardinaal Schönborn: "Europa heeft meer dan ooit nood aan de kracht van het beleefde evangelie. De toekomst van ons continent hangt af van hoe wij christenen alle aspecten van ons bestaan door het geloof laten doordringen. Slechts op deze wijze zullen wij het zout en het licht van de samenleving zijn. Het project met de mooie leuze ‘Europa voor Christus!’ moet onder andere de hoop versterken dat er in het openbare leven in Europa ondanks alle benarde omstandigheden, veel positiefs kan bereikt worden als de christenen er zich door gebed, woord en daad adequaat voor inzetten. Deze aanzet beschouw ik als goed en belangrijk! Verheugend is ook de bedoeling om naast het geestelijke aspect ook de ogen op ‘vorming en maatschappelijke verantwoordelijkheid’ te richten."

+ Christoph Kardinaal Schönborn,

Aartsbisschop van Wenen

Wenen, oktober 2005

- * -

Rocco Buttiglione: "De laatste maanden hebben ons allen duidelijk aangetoond dat Europa en vooral de Europese Unie zich in een echte crisis bevinden. Elke crisis brengt echter ook een kans op een oplossing en een beslissing mee. Europa voor Christus! geeft de Europese christenen de moed om hun verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn ook dàn op te nemen wanneer hen een harde secularistische wind in het gezicht blaast. Wat zou Europa te kort komen zonder de bijdrage van het christendom! Opdat er geen tweede ‘Buttiglione affaire’ zou komen, roep ik alle Europese christenen op moedig hun standpunten in het publieke debat te verdedigen. Wij zijn met zoveel – en hebben heel veel te zeggen. Het gezamenlijke Onzevader op het middaguur zal de hemel aan onze zijde doen staan."

Rocco Buttiglione

Italiaans minister van onderwijs en cultuur

Rome, 26 september 2005

- * -

Ulrich Parzany: "Ik verheug mij erom dat christenen van verschillende kerken en denominaties samen ervoor instaan dat Jezus Christus in Europa opnieuw verkondigd wordt. Hij is het licht van de wereld. Elke mens heeft het recht van Hem te horen en Hem persoonlijk te leren kennen. Jezus Christus brengt de verzoening van de mens met God en is daarom ook de bron van de verzoening tussen de mensen onderling. Deze kracht heeft Europa vandaag dringend nodig. Christenen in de vele Europese landen kunnen zich in het gebed verenigen. Dat is de sterkste bijdrage die christenen kunnen bieden. Daaruit zal dan ook het handelen voortkomen dat mensen verzoent en verbindt."

Dominee Ulrich Parzany

Leider van ProChrist

Kassel, Duitsland, 30 september 2005

- * -

Nicky Gumble: Als christenen zijn wij ertoe geroepen ons geloof in Jezus Christus te beleven en de liefde van Christus met diegenen te delen die zich buiten de kerk bevinden. Door de samenwerking van christenen van alle strekkingen hebben wij voor de evangelisatie grote genaden bekomen. Het is voor ons heel belangrijk het evangelie samen met de christelijke organisaties en bewegingen in Europa te verkondigen. Ik verheug mij daarom over de visie van ‘Europa voor Christus!’, omdat christenen hierdoor aangemoedigd worden zich in het gebed, de evangelisatie en in de verandering van de samenleving aaneen te sluiten.

Dominee Nicky Gumble

Stichter van de Alphacursus

Londen, 23 september 2005

- * -

Gordon Showell-Rogers: "De Europese Evangelische Alliantie is ervan overtuigd dat God gebeden die met Zijn wil overeenkomen, verhoort. In de Schrift lezen wij dat de mens in Christus nieuw leven ontvangt. Dat christenen hun naaste – dichtbij of veraf – liefhebben, zout en licht in hun gemeenschappen moeten zijn en dat Zijn rijk moet komen. Wij danken ‘Europa voor Christus!’ voor de inzet voor Gods zegen over Europa. Europa heeft Christus steeds nodig gehad, maar nooit zozeer zoals vandaag."

Gordon Showell-Rogers

Secretaris-generaal van de Europese Evangelische Alliantie

Oxfordshire, Groot-Brittannië, 26 september 2005

 

- * -

Ingolf Ellßel: "Europa heeft gebed nodig. Deze geestelijke noodzaak heeft het initiatief ‘Europa voor Christus!’ herkent en het heeft een geestelijk antwoord bedacht. Ik heb mij zeer verheugd over het gebedsinitiatief van ‘Europa voor Christus!’, niet in het minst omdat het duidelijke, brede fundament een geestelijke eenheid onder vele christenen mogelijk maakt, over de godsdienstige grenzen heen. Hartelijk dank aan de initiatiefnemers."

Ingolf Ellßel

Tostedt, Duitsland, 23 augustus 2005

Voorzitter van de Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden

- * -

Wij verheugen ons erop ook uw mening te horen. Stuur ons een e-mail aan het volgende adres: office (at) europe4christ.net

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus