Beste vrienden,

Het is augustus en dus weer tijd voor onze zomerbrief waarin we de Europabrieven van het voorbije werkjaar de revue laten passeren. Misschien heeft u er een of meerdere over het hoofd gezien of vindt u het interessant om ze nogmaals door te nemen. We hebben geprobeerd om ze bondig en verstaanbaar te houden. Hieronder vindt u een overzicht met direct aanklikbare verwijzingen.

De Europabrieven bieden geen actuele informatie. Ze gaan over vragen die met de kern van de hedendaagse discussies te maken hebben. Ze belichten juist de thema’s die vandaag het meest betrekking hebben op de Europese christenen. Voor elke Europabrief overleggen we goed welk thema behandeld moet worden, wie daarover goed kan schrijven, hoe het zo verstaanbaar mogelijk gepresenteerd kan worden… Wij hopen van harte dat deze informatie u hulp kan bieden!

Uw Europa voor Christus!-Team

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Europabrieven 2009 - 2010

 

Alle Europabrieven vindt u in het archief.

 

Europabrief 53: "Martin Luther Kings droom vandaag - beschouwing door zijn nicht"

Dr. Alveda King beschrijft t.g.v. een toespraak in het Europees Parlement haar belevenissen in het veranderde Amerika en hoe belangrijk engagement en doorzettingsvermogen zijn om een volledige natie te veranderen. Ze vergelijkt de situatie van de ongeborenen vandaag met die van de zwarten in het Amerika van gisteren en pleit voor een verandering in het maatschappelijke denken.

 

Europabrief Nr. 52: "De zeven gewoonten van een gelukkig huwelijk"

Zoals bij de verandering van water in wijn tijdens de bruiloft in Kana, heeft Gods werking nood aan de medewerking van mensen. P. Johannes Lechner csj geeft de belangrijkste eigenschappen aan die tot een gelukkig huwelijk leiden. Hij geeft hiervoor waardevolle tips.

 

Europabrief Nr. 51: "Echt christelijk geloof is altijd persoonlijk, maar nooit privaat"

Aartsbisschop Charles Chaput van Denver spreekt over de roeping van elke christen om het geloof verder te geven. Hij richt zich heel speciaal tot de leken wier opgave het is zich in politiek en samenleving te engageren. Zowel voor de christen als persoon als voor de Kerk als gemeenschap van gelovigen is politiek een verplichting tegenover God, om onze liefde door daden te bewijzen, niet alleen in ons persoonlijk leven en in het gezin, maar ook in het openbare en politieke leven.

 

Europabrief Nr. 50: "Twee stellingnamen omtrent kindermisbruik"

Omwille van de actualiteit hebben we enkele belangrijke reacties op de beschuldigingen van kindermisbruik tegenover leden van de kerken samengevat.

 

Europabrief Nr. 49: "Vrijheid van meningsuiting of de vrijheid om niet te moeten horen?"

Mats Tunehag schrijft over de vrijheid van meningsuiting als grondrecht, en hierdoor van wezenlijk belang voor de andere vrijheden. Hoe moet een democratie echter omgaan met karikaturen die geloof belachelijk maken, kritische opmerkingen over homoseksualiteit en de daarmee verbonden aanvallen op de vrijheid van meningsuiting?

 

Europabrief Nr. 48: "Er bestaat geen recht op abortus"

Dr. Gudrun Kugler geeft bondig de standpunten weer in de Europese discussie omtrent een zogenaamd recht op abortus en geeft praktische tips voor het debat: „Een recht op abortus gaat in tegen de mensenrechten, de mensen zelf, de gelijkheid en ze vernietigt de vrede en de rechtstaat.“

 

Europabrief Nr. 47: "Culture War 2.0 and the Manhattan Declaration"

Eind november publiceerden 168 prominente geestelijke en leidende personaliteiten van de belangrijkste christelijke denominaties in de Verenigde Staten de „Manhattan-verklaring“ en wekten hiermee wereldwijd groot opzien. Sindsdien hebben meer dan 300000 mensen dit document ondertekend, dat in de eerste plaats de gewetens- en godsdienstvrijheid, de onaantastbaarheid van het menselijke leven en de voor de samenleving fundamentele betekenis van het huwelijk en het gezin vaststelt.

De ondertekenaars spreken er zich voor uit om de stem van het christelijke geweten te volgen en zich te verzetten tegen de politieke dwangmaatregelen die ons willen verplichten om tegen de geboden van God in te gaan. Een centrale zin in het document is: „Wij zijn bereid om de keizer te geven wat hem toekomt. Maar onder geen enkele omstandigheid zijn wij bereid om de keizer te geven wat God toebehoort.“

Ook ons christenen in Europa heeft deze tekst veel te bieden. Leest u daarom a.u.b. het volgende commentaar dat dieper ingaat op de situatie in onze landen, geschreven door de bekende Duitse theoloog Thomas Schirrmacher.

 

Europabrief Nr. 46: "Tien argumenten tegen een adoptierecht voor homoseksueel levende koppels"

Kinderarts dr. Christl R. Vonholdt vat voor ons tien argumenten samen tegen een adoptierecht voor homoseksueel levende koppels.

 

Europabrief Nr. 45: "12 stellingen voor het kruisbeeld in de publieke ruimte"

Gezien de actualiteit willen wij u enkele argumenten voorleggen omtrent het debat over het kruisbeeld in openbare ruimtes. Graag moedigen wij u aan om van de gelegenheid gebruik te maken om met woord en daad voor een Europa op te komen dat zijn wortels niet verloochent. Slechts zo zal ons continent een plaats blijven waar godsdienstvrijheid en tolerantie geen retorische gemeenplaatsen, maar geleefde werkelijkheid zijn.

 

Europabrief Nr. 44: "Waarom kijken jullie toe?"

Kizito Chinedu Nweke, een seminarist uit Nigeriain Priesterseminarist aus Nigeria, observeert met ontzetting het kerkvijandige klimaat in Europa en is verbaasd over de passiviteit waarmee de christenen zich hiernaar voegen.

 

Europabrief Nr. 43: "Christen op internet: werken met Wikipedia!"

Internet-expert Adriane F. Clement wijst ons in deze Europabrief op een nieuw en noodzakelijk christelijk engagement. Wikipedia is een van de belangrijkste kennisbronnen geworden. De voorbije maanden zijn er echter enkele zeer actieve Wikipediagebruikers aan de slag geweest om anti-christelijke en ideologisch gemotiveerde tendensen te propageren. Begrippen die voor christenen maatschappelijk-politiek belangrijk zijn, worden vaak op een onvolledige of tendentieuze manier voorgesteld. Zo wordt op het thema of op het christendom een ongepast negatief licht geworpen. Meer en meer ook valt men individuele personen aan die zich voor christelijke thema's engageren, om zo hun imago te schaden. Door het engagement van vele christenen kan deze tendens veranderd worden in dienst van de waarheid. Hierdoor wordt voor velen een objectievere opinievorming mogelijk gemaakt. Hoe dit in zijn werk gaat, legt Adriane Clement in haar tekst uit.