Beste vrienden,

Op de grootte komt het niet aan. Tenminste niet wanneer het gaat over de vraag wanneer het menselijke leven begint.

Het gerechtshof van de Europese Unie heeft op 18 oktober geoordeeld dat het menselijk leven met de bevruchting begint en dat het wettelijk gezien vanaf dat tijdstip beschermingswaardig is!

Het vonnis „Brüstle, C34/10“ stelt concreet dat menselijke embryo’s geen onderwerp van patentering kunnen zijn bij industriële of commerciële doeleinden of bij wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft ook betrekking op methoden die een voorafgaande vernietiging van een menselijk embryo vereisen.

Ook is elke cel die zich tot een embryo kan ontwikkelen te aanzien als een menselijk embryo!

Dit voor de 27 EU-lidstaten rechtelijk bindend vonnis heeft verreikende consequenties voor de inzet voor het leven. Nu mogen we eens verheugd zijn... en dan dit vonnis voor het beschermen van de mens in zijn eerste dagen gebruiken!

In verbondenheid voor een christelijk Europa,

Uw Europa voor Christus-Team

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

 

De belangrijke passage uit het oordeel (Brüstle, C34/10, 18. 10. 2011)

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, moet in die zin worden uitgelegd dat:

– elke menselijke eicel, zodra deze is bevrucht, elke niet‑bevruchte menselijke eicel waarin de kern van een uitgerijpte menselijke cel is geïmplanteerd en elke niet‑bevruchte menselijke eicel die is gestimuleerd tot deling en ontwikkeling middels parthenogenese, een „menselijk embryo” is;

– het aan de nationale rechter staat om in het licht van de ontwikkeling van de wetenschap te beoordelen of een stamcel die is gewonnen uit een menselijk embryo in het blastocyststadium, een „menselijk embryo” in de zin van artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 vormt.

2) De uitsluiting van octrooieerbaarheid ten aanzien van het gebruik van menselijke embryo’s voor industriële en commerciële doeleinden als vermeld in artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 heeft mede betrekking op gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, daar alleen gebruik met een therapeutisch of diagnostisch doel dat kan worden toegepast op en nuttig is voor het menselijke embryo, octrooieerbaar is.

3) Artikel 6, lid 2, sub c, van richtlijn 98/44 sluit octrooieerbaarheid van een uitvinding uit wanneer de technische informatie waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft, de voorafgaande vernietiging van menselijke embryo’s of het gebruik ervan als basismateriaal vereist, ongeacht het stadium waarin dat gebeurt, en zelfs indien de beschrijving van de geclaimde technische informatie geen melding maakt van het gebruik van menselijke embryo’s.

 

Voor het volledige document volg de link en klik op „C-34/10“ naast „Arrest“:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-34%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100